Stadgar

Östra pirens båt- och sportfiskeklubb

Stadgar

Stadgar för Östra Pirens Båt- och Sportfiskeklubb


Malmö, stiftade den 4:e juni 1961, ändrade den 27:e april 2019

§1 Klubbens ändamål är att befrämja intresset för båtsport, sjökunskap och sportfiske och att tillvarata klubbens ekonomiska intressen samt att verka för god kamratskap.


§2 Till medlem i klubben kan styrelsen, efter skriftlig ansökan, antaga varje välkänd och skötsam person, som fyllt 18 år.

Maka, make, barn eller med medlem sammanlevande under äktenskapsliknande föhållanden, äger på begäran rätt, att efter den andra partens bortgång, ansöka och erhålla medlemskap med rätt till den båtplats, eller annan av styrelsen anvisad, som den avlidne disponerat.
Framställningen härom skall göras inom sex månader efter dödsfallet.


§3 Fastställda avgifter skall erläggas senast 14 dagar efter beviljat medlemskap och därefter senast den 31 mars varje år.


§4 Medlemmarna har arbetsplikt enligt antagna regler och efter en för varje år av styrelsen uppgjord plan.


§5 Medlem, som vill utträda ur klubben, skall göra anmälan härom till styrelsen. Medlemskapet upphör härvid med omedelbar verkan. Inbetalade avgifter återbetalas ej.

Nyckel till klubbhuset skall återlämnas.


§6a Medlem kan av styrelsen uteslutas av någon av följande orsaker:

• Underlåtenhet att erlägga stadgade avgifter inom föreskriven tid.

• Att medlemmen motverkar klubbens ändamål.

• Att medlemmen skadar klubbens intressen.

• Att medlemmen inte fullgör de skyldigheter som är stadgade.

• Att medlemmen gör sig skyldig till klandervärt handlingssätt eller uppträdande mot annan medlem eller inom klubbens område.
• Genom annan förseelse mot klubbens stadgar eller hamnordning.

Uteslutning av medlem får ej beslutas förrän medlemmen haft tillfälle att yttra sig. Beslutet om uteslutning skall, med angivande av orsak, delges personligen eller i rekommenderat brev med mottagningsbevis.
Båtägande medlem, som uteslutits, skall inom 30 dagar ha bortfört sin båt från det av klubben förhyrda området. Om så ej sker verkställs detta genom styrelsens försorg på båtägarens bekostnad.


§6b Om medlem ertappas med att olovligen avlägsna material från båtklubben som inte tillhör denne, räknas detta som stöld och innebär omedelbar uteslutning ur klubben.


§7 Endast båtägande medlem som hyr båtplats får inneha 1 bod eller 1 låda.

Då medlem inte längre har båtplats ska dennes bod eller låda försäljas eller avlägsnas inom 6 månader.


§8 Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse på fem ledamöter bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och kassör samt två suppleanter.

Styrelsen har sitt säte i Malmö.


§9 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller efter framställning av två andra ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig, då minst fyra styrelsemedlemmar är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstantal äger ordföranden utslagsrösten.


§10 Styrelsen kan ge enskild ledamot i uppdrag att utarbeta förslag, som sedan ska underställas styrelsen.


§11 För årlig granskning av klubbens räkenskaper, vilka förs per kalenderår, ska det finnas två revisorer samt en revisorsuppleant.


§12 Klubben avhåller årsmöte i februari eller mars, vårmöte i april samt höstmöte i oktober. Extra möte hålls, när styrelsen finner detta påkallat eller när minst tio medlemmar skriftligen begärt det av styrelsen. Extra möte kan endast behandla den eller de frågor, som föranlett mötet.


§13 Tidpunkt och plats för årsmöte bestäms av styrelsen. Kallelse till årsmötet, upptagande av eventuella ärenden enligt punkterna 15 och 16 i § 14, utsändes per brev, e-post eller utdelas till varje medlem senast fjorton dagar före mötet. Kallelse till övriga möten anslås på den utvändiga anslagstavlan på klubbhuset och på klubbens hemsida.


§14 Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Fråga om mötets behöriga utlysning.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
5. Ekonomisk berättelse.
6. Revisorernas berättelse.
7. Budgetförslag.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
9. Fastställande av avgifter och arvoden.
10. Val av styrelse för en tid av två år på så sätt, att ena året väljes tre ledamöter och nästa år två ledamöter.
11. Val av en styrelsesuppleant för en tid av två år.
12. Val av två revisorer för en tid av ett år.
13. Val av en revisorssuppleant för en tid av ett år.
Vid val av revisorer och revisorsuppleant får styrelsemedlemmar ej rösta.
14. Val av två klubbmedlemmar till valberedning för en tid av ett år.
15. Behandling av inkomna motioner.
16. Behandling av styrelsens förslag.


§15 Till styrelseledamot, styrelsesuppleant, revisor eller revisorssuppleant får ej väljas någon, som ej förklarat sig villig att åtaga sig uppdraget.


§16 Ärenden, som medlem önskar behandla vid ordinarie årsmöte, skall vara styrelsen tillhanda senast

den 1 januari.


§17 Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. Över klubbens verksamhet avger styrelsen berättelse, som skall omfatta hela verksamhetsåret. Berättelsen med tillhörande handlingar skall senast den 31 januari tillhandahållas revisorerna för granskning.


§18 Det åligger revisorerna att granska klubbens förvaltning och räkenskaper under det senaste räkenskapsåret.

Senast den 1 mars skall den till klubben ställda revisionsberättelsen överlämnas till styrelsen.


§19 Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering. Vid votering bestäms utgången genom enkel majoritet.


§20 Om det vid öppen votering uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla, som biträds av ordföranden.

Vid sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal, lotten avgöra.


§21 Ändring av klubbens stadgar fordrar beslut av två möten, varav det ena skall vara ett årsmöte.


§22 Medlem på kölistan får tacka nej till erbjuden plats 2 gånger under en period av 1 år.

Därefter flyttas medlemmen per automatik till sista platsen på listan.Hamnordning


§1 Båtägande medlem kan mot avgift ha båten förtöjd vid av klubben förhyrd båtplats.

Båtplats anvisas av styrelsen. Styrelsen kan anvisa medlem annan båtplats om skäl föreligger.
Endast en båt per medlem får förtöjas eller läggas på landplats inom klubbens område.
Alla båtar skall godkännas av styrelsen. Om medlemmen byter båt ska den nya båten först godkännas av styrelsen innan den får förtöjas på förhyrd båtplats.


§2 a Icke båtägande medlem får inte inneha båtplats, såvida ej av styrelsen godkända skäl föreligger.


b Båtägande medlem som ej har båt på sin båtplats efter den 1:e juni förlorar rätten till platsen,

såvida ej av styrelsen godkända skäl föreligger.
Det åligger varje enskild medlem att att skriftligen meddela ordförande sitt skäl och sin
handlingsplan. Dessa bedöms på nästkommande styrelsemöte.
Medlem som inte meddelar ordförande sitt skäl förlorar sin båtplats.


§3 a Båtsäsongen räknas from 1:e april, tom 31:e oktober.

Båtar får ligga i vattnet hela året, men om båt ska placeras på landplats efter
31 oktober måste ordförande skriftligen underrättas om detta.


b Båtar som ligger på B-bryggans utsida kan flyttas till insidesplats under vintern genom att tillfälligt

låna ledig insidesplats. Lånad plats ska lämnas på överenskommen datum.
Styrelsen tilldelar lämplig låneplats.


c Medlem som innehar båtplats har företräde till landplats utan extra avgift tom 31/10.

Landplatsen användes under båtsäsongen för uppställning av eventuell båtvagn.


d Medlem som ej innehar båtplats får, i mån av tillgång, hyra landplats för båt under båtsäsongen.

Landplats förevisas av styrelsen.


e Medlem som ej innehar båtplats får, i mån av tillgång, hyra landplats för båt även under vintern.

Landplats förevisas av styrelsen.


f Då båt placeras på landplats skall den ha 1 meter fritt runt om sig så att arbete kan utföras utan hinder.


§4 Båtar och båtvagnar som står på landplats skall märkas med båtplatsnummer eller namn.

Omärkta båtar och båtvagnar bortforslas på ägarens bekostnad.


§5 Försäljes båt under säsongen har medlemmen fram till 1 juni året därpå att införskaffa ny båt om inte godkänt skäl föreligger.

Om så inte sker tillfaller platsen styrelsen att fördela till annan medlem.


§6 Vid försäljning av båt får båtplatsen ej överlåtas till den nye ägaren.

Endast medlemmar på kölistan kan få båtplats.


§7 Då båt sjösatts skall uppläggningsplatsen omedelbart röjas upp. Pallningsmaterial skall märkas med båtplatsens nummer och läggas upp i god ordning på avsedd uppsamlingsplats.

Inget får placeras mellan bodarna.
Ej märkt eller felplacerat material bortforslas genom styrelsens försorg.


§8 Båt som ligger vid av klubbens förhyrda båtplats, skall vara förtöjd på ett fullt betryggande sätt och ordentligt avfendrad. Båtägaren är ansvarig för sina förtöjningars tillförlitlighet och är ersättningsskyldig för skada, som den egna båten kan åstadkomma på annan båt, brygga eller y-bommar.


§9 Båt som ligger vid av klubbens förhyrda båtplats ska skötas så den ej fylls med vatten och därmed riskerar sjunka. Båt som sjunker ska med omedelbar verkan bärgas.

Ordförande ska skriftligen meddelas om tidsplan för bärgning.


§10 Båtägare får ej utnyttja förhyrd båtplats eller landplats, om han ej för styrelsen styrkt, att gällande ansvarsförsäkring är tecknad för båten. Kopia på försäkringsbeviset ska inlämnas till styrelsen enligt gällande anvisning. (Läggs i brevlådan eller mailas till styrelsen@opbk.se)


§11 Båt som ligger vid av klubbens förhyrda båtplats ska underhållas så den ej förfaller.

Båten ska vara fullt sjöduglig och ej vara så kallad platshållarbåt.
Om så ändå sker ska båten omedelbart avlägnas.
Styrelsen äger rätt att bedöma om ovanstående sker.


§12 Båt som ligger på landplats inom klubbens område ska underhållas så den ej förfaller.

Renoverings- och reparationsarbeten längre än 6 månader får ej utföras på klubbens mark, ej heller ska landplats användas som förvaring för skrotbåt. Om så ändå sker ska båten omedelbart avlägnas. Styrelsen äger rätt att bedöma om ovanstående sker.


§13 Klubben fritar sig från allt ansvar för skador som kan uppstå under den tid båtarna ligger förtöjda eller upplagda på av klubben disponerat område.

Ej heller ansvaras för egendom, som förvaras i båtar, bodar eller lådor.


§14 Medlem som innehar bod eller låda ska underhålla den för att hålla den i gott skick.

Bodar och lådor ska renoveras på styrelsens anmodan.
Bodar och lådor ska följa angivna mått och materialbeskrivningar.
Om så inte sker förfaller rätten till platsen.


§15 Medlemmarna ska tillsammans verka för att klubbens byggnader underhålls på ett sätt som förhindrar förfall. På samma sätt ska klubbens egendom tillvaratas så den inte förstörs eller försvinner.


§16 Styrelsen äger rätt att vidta alla åtgärder som krävs för att klubbens samt medlemmarnas egendom inte ska komma till skada.


§17 Alla åtgärder som vidtas av styrelsen för medlems räkning debiteras medlemmen, exempel på åtgärd kan vara bärgning av båt, förtöjningar etc.


Alla åtgärder som medför kostnader för klubben debiteras den orsakande medlemmen.